Regulamin sklepu internetowego i newslettera

Drogi Kliencie!

Jest mi niezmiernie miło, że postanowił_ś obdarzyć mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowan_ dokonaniem zakupów w moim Sklepie. Zapoznaj się proszę z niniejszym Regulaminem i zasadami sprzedaży. Znajdziesz w nim wiele istotnych informacji dotyczących m.in. sposobu składania zamówień, realizacji zawieranych umów, zasad udostępniania treści cyfrowych, dostępnych rodzajach płatności, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdują się w §3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

 

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień, zawierania Umów o dostarczenie Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych, w tym Newslettera, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy, Klienta oraz Użytkownika.
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Klientem lub Użytkownikiem. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy.
 3. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy polskiego prawa.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi lub Użytkownikowi niniejszy Regulamin, natomiast Klient/Użytkownik może utrawalić jego treść w dogodny dla siebie sposób, np: poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

 

§2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyto pojęć, które należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – Milena Polak prowadząca działalność nierejestrowaną, pod adresem: os. Piastowskie 3/40; 61-146 Poznań
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.
 6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://oszczednapolka.pl
 7. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://oszczednapolka.pl/sklep/
 8. Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. e-book w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. możliwość złożenia zamówienia w Sklepie bez wcześniejszej rejestracji).
 10. Newsletter – wiadomości e-mail; wysyłane na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas wypełniania Formularza zapisu, informujące o promocjach, nowościach, produktach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest dostarczany Użytkownikowi jednorazowo, niezwłocznie po zapisie na Newsletter.
 11. Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera.
 12. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, a także w celu korzystania z nich.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym Klient może podejrzeć wybrane przez siebie Produkty cyfrowe do zakupu, a także dokonać modyfikacji składanego Zamówienia.
 14. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego.
 17. Operator płatności – CashBill S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sobieskiego 2; 40-082 Katowice, zarejestrowana w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000323297, numer NIP 629-241-08-01, wpisany do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP10/2013.
 18. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@oszczednapolka.pl
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 793374935 w dni robocze, w godzinach od 11-13

 

§4

Środowisko cyfrowe Klienta

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień oraz korzystania z Produktów i Usług cyfrowych niezbędne są:
   • urządzenie z dostępem do Internetu, standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową;
   • aktywny adres e-mail;
   • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej oraz Sklepu, a także korzystania z Produktów i Usług cyfrowych, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w            szczególności przesyłanie takich treści z wykorzystaniem formularzy dostępnych w Sklepie.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej do planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

 

§5

NEWSLETTER

ORAZ POZOSTAŁE

NIEODPŁATNE TREŚCI I USŁUGI CYFROWE

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Produkty cyfrowe, a także nieodpłatne treści cyfrowe i Usługi cyfrowe.
 2. Wśród nieodpłatnych treści i Usług cyfrowych dostępne są m.in:
   • umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
   • umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa cyfrowa),
   • udostępnianie Materiałów w zamian za zapis na Newsletter (treść cyfrowa).

3. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Użytkownik nie ponosi żadnej opłaty pieniężnej, lecz dostarcza Sprzedawcy swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

4. Materiały dostarczane są do Użytkownika poprzez wysyłkę wiadomości zawierającej link umożliwiający ich pobranie lub zapewniający do nich swobodny dostęp, na adres mailowy wskazany przez niego w Formularzu zapisu.

5. Nie można zamówić Materiałów w sposób anonimowy. Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularzu zapisu jest konieczne, aby uzyskać dostęp do Materiałów oraz móc subskrybować Newsletter.

6. W celu zawarcia umowy, o której mowa w §5 pkt.3, należy wykonać następujące czynności:

a) wypełnić i wysłać Formularz zapisu dostępny na Stronie internetowej, podając dane osobowe w zakresie niezbędnym do dostarczenia Materiałów i rozpoczęcia subskrypcji Newslettera;

b) odszukać wiadomość e-mail od Sprzedawcy, wysłaną na adres podany w Formularzu zapisu, a następnie potwierdzić chęć dołączenia do listy subskrybentów poprzez kliknięcie w link potwierdzający zapis na Newsletter.

7. Umowę uważa się za zawartą, z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z komunikatem informującym o potwierdzeniu subskrypcji. Pierwszy Newsletter wraz z dostępem do Materiałów zostanie dostarczony do Użytkownika niezwłocznie po wykonaniu przez niego czynności opisanych w punkcie numer 6 niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Aby tego dokonać należy kliknąć w przeznaczony do tego celu link z napisem „Anulowanie subskrybcji”, znajdujący się w każdej (wysłanej w ramach Newslettera) wiadomości.

10. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przesyłanie mu Newslettera, może uzyskać dostęp do Materiałów, płacąc za nie określoną przez Sprzedawcę cenę. W celu zakupu Materiałów, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą na adres mailowy podany w §3 niniejszego Regulaminu.

 

§6

ODPŁATNE PRODUKTY CYFROWE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca umożliwia zawarcie umowy o dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). Treści te są udostępniane przez Sprzedawcę jako elektroniczne pliki do pobrania (e-book).
 2. Szczegółowe opisy Produktów cyfrowych, w tym również te dotyczące ich funkcjonalności, można znaleźć w Sklepie i na Stronie internetowej.

 

§7

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.
 2. Klient przegląda asortyment Sklepu oraz składa zamówienie na dostępne w nim Produkty cyfrowe jako gość (bez zakładania konta), poprzez podanie w Formularzu zamówienia niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Podczas wypełniania Formularza zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich poprawności i prawdziwości, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b) przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,

c) wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu cyfrowego,

d) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy zaznaczyć checkbox „chcę otrzymać fakturę”, a następnie podać dane do faktury (tylko w przypadku, jeśli odbiorca Zamówienia chce otrzymać fakturę jako dowód zakupu produktów objętych zamówieniem). Faktura za zakup zostanie wysłana mailowo do Klientów, którzy wyrazili chęć jej otrzymania, w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

f) płatności należy dokonać w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.

5. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient może modyfikować składane przez siebie Zamówienie, tj. modyfikować podane przez siebie dane osobowe oraz dodane do koszyka Produkty cyfrowe, jak również wybraną formę płatności.

6. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa. Klient powinien mieć świadomość, że zawarcie Umowy ze Sprzedawcą wiąże się z obowiązkiem uiszczena należnej zapłaty.

7. Płatność online dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności. Po dokonaniu płatności online, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową Sprzedawcy.

 

§8

CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów cyfrowych, dostępnych w Sklepie i na Stronie internetowej, wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (Sprzedawca zwolniony z VAT)
 2. Cena, widniejąca przy danym Produkcie cyfrowym, w chwili złożenia Zamówienia jest dla Klienta wiążąca.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów cyfrowych do Sklepu, wycofywania Produktów cyfrowych ze Sklepu, czasowego oferowania Produktów cyfrowych, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 4. Czas trwania każdej akcji promocyjnej jest ograniczony czasowo. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że w opisie danej akcji promocyjnej wskazano inaczej.
 5. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, jeżeli takowy posiada. W tym celu, po przejściu do koszyka, powinien wpisać posiadany przez siebie kod rabatowy wypełniając pole o nazwie „Kod kuponu”, a następnie kliknąć w przycisk „Wykorzystaj kupon”. Po wykonaniu tych czynności, cena ulegnie odpowiedniej modyfikacji.
 6. Za swoje zamówienie, Klient może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
   • przelew elektroniczny,
   • płatności mobilne, w tym BLIK,
   • przelew tradycyjny.

7. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe znajdują się w Formularzu zamówienia.

8. Płatność szybkim przelewem elektronicznym oraz systemem płatności mobilnych BLIK dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności online. Po dokonaniu płatności Klient zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu.

9. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

§9

DOSTAWA PRODUKTU CYFROWEGO

LUB NIEODPŁATNEJ USŁUGI CYFROWEJ

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 2. Dostawa zakupionego Produktu Cyfrowego nastąpi poprzez wysyłkę, na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia, linku pozwalającego na jego ściągnięcie. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości e-mail, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.
 3. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie.
 4. W przypadku, gdy zostanie wybrana opcja zapłaty przy pomocy przelewu tradycyjnego, dostawa nastąpi po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Dostawa Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 6. W sytuacji, gdy Klient wypełniając Formularz zamówienia poda nieprawidłowy lub błędny adres e-mail, nie zapewniając tym samym warunków dostarczalności wiadomości e-mail zawierającej link pozwalający ściągnąć zakupiony Produkt cyfrowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność za brak możliwości dostarczenia zamówionych Produktów cyfrowych spoczywa całkowicie na Kliencie. W takim przypadku zalecane jest, aby Klient skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do realizacji zamówienia.

 

§10

REKLAMACJA

(ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodnie z Umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z Umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Klient składa reklamację drogą mailową na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), a także opis przedmiotu reklamacji oraz żądania z nią związane. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni, licząc od daty prawidłowo złożonej reklamacji przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie, na prawidłowo złożoną reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

§11

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od zawartej Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust.3.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:

a) umów o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

b) umów o dostarczenie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe) niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku;

4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w §11 ust.3, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany w §3 Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Klienta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.

6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej, Klienci są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

 

§12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W przypadku, gdyby strony nie zdecydowały się na postępowanie mediacyjne lub gdyby nie przyniosło ono skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

c) skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (na przykład: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów),

4. Konsument może również skorzystać z unijnej platformy ODR, która służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platformę, o której mowa, można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

 

§13

PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści oraz usług cyfrowych dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient może z nich korzystać tylko i wyłącznie na własny użytek. Nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści cyfrowych przez Klienta stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§14

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności i plików cookies.

 

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, np.: zmian przepisów prawa, zmian w sposobach płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.

Poprzednie wersje regulaminów:

Regulamin sklepu, wersja z dnia 16.06.2022