Regulamin sklepu internetowego Oszczędna Polka

Regulamin sklepu internetowego Oszczędna Polka

Data publikacji: 16.06.2022r.

 

Sprzedaż w sklepie internetowym Oszczędna Polka, działający pod adresem internetowym: https://oszczednapolka.pl/sklep/ realizuje Milena Polak prowadząca działalność nierejestrowaną, zwana dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@oszczednapolka.pl

 

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego)
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://oszczednapolka.pl/regulamin/
 3. Operator płatności – CashBill S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sobieskiego 2; 40-082 Katowice, zarejestrowana w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000323297, numer NIP 629-241-08-01, wpisany do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP10/2013.
 4. Produkt elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta
 5. Sklep – sklep internetowy Oszczędna Polka, działający pod adresem internetowym: https://oszczednapolka.pl/sklep/, prowadzony przez Sprzedawcę
 6. Sprzedawca lub Administrator – Milena Polak prowadząca działalność nierejestrowaną
 7. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze sklepu i dokonująca zakupów
 8. Umowa sprzedaży – umowa o dostarczenie treści cyfrowych (produktu elektronicznego) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu elektronicznego złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu

 

§2
Postanowienia wstępne
 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Kupującym.
 4. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.
 5. Do korzystania ze Sklepu, dokonania zakupu oraz korzystania z treści cyfrowych potrzebne są:

a) urządzenie z dostępem do Internetu, standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową;

b) aktywny adres e-mail;

c) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w            szczególności poprzez przesyłanie takich treści z wykorzystaniem formularzy dostępnych w      Sklepie.

 

§3
Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści cyfrowych przez Kupującego stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§4
Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcie ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.
 2. Usługi są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
 3. Odpłatne są umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie treści cyfrowe w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z zakupionych produktów.

 

§5
Składanie zamówienia
 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Kupujący składa zamówienie w Sklepie jako gość, bez konieczności zakładania konta.
 4. W celu złożenia zamówienie Kupujący musi dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając przycisk: „dodaj do koszyka”. Następnie należy wybrać „przejdź do płatności” oraz wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. W dalszej kolejności należy zaakceptować Regulamin sprzedaży zaznaczając checkbox „Przeczytałam/em i akceptuję regulamin”- akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu. Po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć w przycisk: „kupuję i płacę”.
 5. Z chwilą kliknięcia przycisku „kupuję i płacę”, Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 6. W przypadku chęci otrzymania faktury, należy zaznaczyć checkbox „chcę otrzymać fakturę”, a następnie podać dane do faktury (tylko w przypadku, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę jako dowód zakupu produktów objętych zamówieniem). Faktura za zakup zostanie wysłana mailowo do Kupujących, którzy wyrazili chęć jej otrzymania, w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
 7. Kupujący, podczas wypełniania formularza zamówienia zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych spoczywa na Kupującym. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Kupującego spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 8. Kupujący oświadcza, że podane przez niego w formularzu zamówienia dane osobowe są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich poprawności i prawdziwości.

 

§6
Płatność 
 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (Sprzedawca zwolniony z VAT)
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do Sklepu, wycofywania Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze są zawarte w opisie danego Produktu.
 4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że inaczej wskazano w opisie danej promocji lub Produktu.
 5. Dokonując zapłaty za produkt elektroniczny Kupujący może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w odpowiedniej rubryce podczas składania zamówienia.
 6. Kupujący może wybrać następujące formy zapłaty za zamówione Produkty: tradycyjny przelew bankowy, szybki przelew elektroniczny oraz system płatności mobilnych BLIK.
 7. Płatność szybkim przelewem elektronicznym oraz systemem płatności mobilnych BLIK dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności online. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu.
 8. Z chwilą dokonania zapłaty pomiędzy Kupującym a  Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 9. Kupujący otrzyma, na podany w formularzu zamówienia adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy (zakupu e-booka)

 

 

§7
Dostawa produktu elektronicznego
 1. Dostawa zakupionego produktu cyfrowego nastąpi poprzez wysyłkę, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego.
 2. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję zapłaty za Produkt przy pomocy przelewu tradycyjnego, dostawa nastąpi po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§8
Odstąpienie konsumenta od umowy
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak prawo odstąpienia od umowy zawartej na odlegość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§9
Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w Regulaminie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§10
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

 

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§12
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.